Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Francouzská prospektivní observační studie léčby chronické hepatitidy C u uživatelů drog

Francouzská prospektivní observační studie léčby chronické hepatitidy C u uživatelů drog V posledních letech ve Francii klesá počet uživatelů heroinu. Za podstatný důvod tohoto poklesu je považováno zavedení substituční terapie, která také snížila mortalitu spojenou s užíváním heroinu. V roce 2003 větší polovina závislých na heroinu užívala substituční terapii. Alespoň polovina závislých je také infikována HCV. Cílem této studie bylo ohodnotit zdravotní péči poskytovanou uživatelům drog infikovaných virem hepatitidy C ve Francii.

Rozvržení studie

Do souboru bylo zahrnuto 170 účastníků ze 40 center. Ze 3 center bylo zapojeno 66 účastníků (38,8 %) a z 37 ostatních center se zapojilo z každého 1-8 pacientů (n = 104). Ze studie byli vyloučeni pacienti se spotřebou alkoholu více než 10 g/den a pacienti s koinfekcí VHB nebo HIV.

Cíle léčby

Hlavním sledovaným parametrem byla setrvalá virologická odpověď (SVR) definovaná jako nedetekovatelné množství HCV RNA v séru (méně než 50IU/ml) za 24 týdnů po ukončení léčby.

Výsledky

SVR byla pozorována u 65 pacientů z celé studie (38,2 %). V podskupině 94 pacientů, kteří dokončili léčbu i s následným sledováním, byla SVR zaznamenána v 57,4 %. Míra SVR byla významně vyšší u:

  • pacientů s compliance než s non-compliance (43,5 % versus 23,9 %; p = 0,019),
  • pacientů z center s vysokým počtem zapojených pacientů než u těch s nízkým počtem zapojených pacientů (54,5 % versus 27,9 %; p < 0,001),
  • pacientů léčených buprenorfinem oproti osobám léčeným metadonem (48,1 % versus 21,8 %; p = 0,001).

Buprenofrin versus metadon

Kromě výše zmíněných rozdílů ještě substituční terapie buprenorfinem ve spojení s genotypy 2 nebo 3 infekce HCV souvisela s významně vyššími hodnotami SVR (p < 0,01 u obou porovnání). Také byla pozorována silná spojitost mezi substituční terapií buprenorfinem a mnohem příznivějšími léčebnými výsledky, a to zvláště u obtížněji léčitelných pacientů s virovými genotypy 1 nebo 4 (SVR: buprenorfin 58,8 %, metadon 21,1 %; p = 0,008).

Závěr

Má-li být léčba hepatitidy úspěšná, je zapotřebí, aby každé centrum provádělo aktivní léčbu drogově závislých osob. Je nutné provést další prospektivní klinické studie, které by ověřily asociaci v SVR při léčbě metadonem oproti léčbě buprenorfinem.

(ian)

Zdroj: Chossegros P, et al. A French prospective observational study of the treatment of chronic hepatitis C in drug abusers. Gastroentérologie Clinique et Biologique 2008;32(10):850–857.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci