Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Rizikové faktory deprese u adolescentů: změny spánkového EEG a hormonální osy

Rizikové faktory deprese u adolescentů: změny spánkového EEG a hormonální osy Mnoho prací již demonstrovalo elektroencefalografické změny během spánku a změny hypothalamo-hypofyzo-adrenální osy spojené s depresivním onemocněním u dospělých pacientů. Tyto změny mohou být zjistitelné ještě před tím, než se projeví klinické příznaky onemocnění. Studie uveřejněná v březnovém čísle časopisu Neuropsychopharmacology zjišťovala tyto změny také u adolescentů se zvýšeným rizikem (rodinnou anamnézou) deprese.

Cílem studie bylo identifikovat změny ve spánkovém EEG a v hypothalamo-hypofyzo-adrenální ose u zdravých adolescentů s vysokým rizikem rozvoje deprese a zjistit vztah mezi těmito změnami a nástupem depresivních příznaků.

Studie se zúčastnilo celkem 96 adolescentů (dobrovolníků) bez anamnestického výskytu jakéhokoli psychiatrického onemocnění včetně deprese. Celkem 48 z nich mělo zvýšené riziko rozvoje deprese z důvodu výskytu deprese u některého z rodičů. Kontrolní skupinu tvořilo 48 dobrovolníků bez výskytu jakéhokoli psychiatrického onemocnění v osobní nebo rodinné anamnéze. Spánkové EEG a parametry hormonální osy byly hodnoceny během tří po sobě jdoucích večerních a nočních hodin. Následující klinické zhodnocení bylo prováděno v pravidelných intervalech během pěti let.

Výsledky

Ve srovnání se zdravými kontrolami měli adolescenti s vyšším rizikem deprese kratší dobu latence do začátku REM fáze spánku, delší dobu REM spánku, více fázických dějů během REM spánku a zvýšenou exkreci nočního volného kortizolu do moči. Kratší REM latence, delší REM spánek a zvýšená exkrece volného kortizolu byly asociovány s následným rozvojem deprese během pětiletého sledovacího období.

Závěr

Abnormality REM spánku a zvýšená aktivita hypothalamo-hypofyzo-adrenální osy se objevují před nástupem klinických příznaků deprese u rizikových adolescentů. Tyto parametry by tedy mohly sloužit jako markery větší vnímavosti k tomuto onemocnění.

(vek)

Zdroj: Rao U. et al: Risk Markers for Depression in Adolescents: Sleep and HPA Measures. Neuropsychopharmacology, březen 2009, DOI: 10.1038/npp.2009.27.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba