Nespavost | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Nespavost pro odborníky - novinky

Terapie melatoninem u dětských pacientů s poruchami spánku

Terapie melatoninem u dětských pacientů s poruchami spánku V současné době již existují klinicky kontrolované studie, které prokazují, že je léčba melatoninem u poruch spánku v dětském věku bezpečná. Autoři uvedeného přehledového článku vyhodnotili všechny významnější randomizované, placebem kontrolované studie.

Kvalita studií byla hodnocena pomocí Dosna-Blackova schématu. Ve studiích byla hodnocena data, která se týkala bezpečnosti terapie melatoninem u dětských i adolescentních pacientů. Celkem bylo hodnoceno 935 studií. V posuzovaném souboru byly i studie, které se zabývaly primárními poruchami spánku dětských pacientů. Všechny studie byly dvojitě slepé a placebem kontrolované.

Medián počtu pacientů, kteří se účastnili jednotlivých studií, byl 21. Studie byly zaměřeny jak na pacienty s poruchou iniciace spánku, tak na děti s primární poruchou spánku. V uvedených studiích byl prokázán příznivý efekt terapie melatoninem v porovnání s placebem u pacientů se sekundárními spánkovými poruchami. Taktéž byla ve všech analyzovaných studiích prokázána bezpečnost léčby melatoninem.

Vysoký počet studií, které se zabývají danou problematikou, je jistě dán i tím, že poruchy spánku u dětí (primární i sekundární) jsou poměrně časté. Zvláště u dětí je pak kladen důraz na bezpečnost terapie, tedy použití modality s minimem nežádoucích účinků. I z uvedených důvodů jsou poruchy spánku u dětí v mnoha případech ponechány bez terapie nebo je indikována fytoterapie.

Ve studiích nebylo prokázáno, že by terapie melatoninem u dětí narušovala spánkovou architekturu. Samozřejmě nemůže být opomíjen ani význam „behaviorální terapie“. V dětském věku bývá obtížná identifikace i kategorizace spánkové poruchy (zvláště u nižších věkových kategorií). Z dostupných dat bylo nicméně potvrzeno, že opožděná iniciace spánku může být léčena melatoninem.

Etiologie spánkových poruch je multifaktoriální. Ke zjištění závažnosti obtíží je vhodné zjistit počet nočních probuzení a celkový čas strávený spánkem. Stanovení těchto parametrů přispívá mimo jiné i k hodnocení efektivity zvolené terapie. Závěrem je nutno zdůraznit, že dávkování melatoninu je v dětském věku individuální. V analyzovaných studiích bylo používáno terapeutické rozmezí od 1 mg do 7,5 mg.

(peta)

Zdroj: Buscemi N., Witmans M.: What is the role of melatonin in the management of sleep disorders in children? Pediatr Child health. 11 (8): 517–519; 2008.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci